2017-2018 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი


2017-2018 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამებზე:  

ა) პირველსემესტრელთა  რეგისტრაცია (სავალდებულო დოკუმენტების წარმოდგენა და ხელშეკრულების გაფორმება)  – 4 სექტემბრიდან – 12 სექტემბრამდე;

ბ)  შემოდგომის სემესტრი:

 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია: 21 აგვისტოდან – 16 სექტემბრამდე;
 • აკადემიური რეგისტრაცია: 11 სექტემბრიდან – 16 სექტემბრამდე;
 • სააუდიტორიო აქტივობები: 18 სექტემბრიდან – 23 დეკემბრამდე; 8 იანვრიდან – 19 იანვრამდე;
 • შუალედური გამოცდები: 6 ნოემბრიდან – 11 ნოემბრამდე;
 • დასკვნითი გამოცდები: 22 იანვრიდან – 10 თებერვლამდე;
 • დამატებითი გამოცდები: 12 თებერვლიდან – 24 თებერვლამდე;
 • არდადეგები: 23 დეკემბრიდან – 8 იანვრამდე; 24 თებერვლიდან – 5 მარტამდე.

გ) გაზაფხულის სემესტრი:

 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია: 12 თებერვლიდან – 2 მარტამდე;
 • აკადემიური რეგისტრაცია: 26 თებერვლიდან – 2 მარტამდე;
 • სააუდიტორიო მეცადინეობები: 5 მარტიდან – 24 ივნისი;
 • შუალედური გამოცდები: 23 აპრილიდან – 28 აპრილამდე;
 • დასკვნითი გამოცდები: 25 ივნისიდან – 14 ივლისამდე;
 • დამატებითი გამოცდები: 16 ივლისიდან – 28 ივლისამდე;
 • არდადეგები: 28 ივლისიდან – 17 სექტემბრამდე.

2017-2018 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:  

 • სარეგისტრაციო პერიოდი: 21 აგვისტოდან – 23 სექტემბრამდე;
 • სასწავლო აქტივობები (სააუდიტორიო მეცადინეობები, სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკა) – 2 ოქტომბრიდან – 23 დეკემბრამდე; 8 იანვრიდან – 28 ივლისამდე;
 • გამოცდები (შუალედური/დასკვნითი/დამატებითი): პროფესიული პროგრამის ცალკეული სასწავლო კურსის სილაბუსის შესაბამისად;
 • არდადეგები: 23 დეკემბრიდან – 8 იანვრამდე; 28 ივლისიდან – 22 სექტემბრამდე.