გამოცდების ცხრილი

2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების განრიგი

___________________________________________________________________________

2015-2016 გაზაფხულის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების განრიგი

___________________________________________________________________________

2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი

___________________________________________________________________________

2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

___________________________________________________________________________

2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი

___________________________________________________________________________

2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

___________________________________________________________________________

2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი

___________________________________________________________________________