აკადემიური საბჭო

images (1)

კადემიური საბჭო არის შპს-ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის წარმომადგენლობითი ორგანო.

კადემიური საბჭოს შემადგენლობა მტკიცდება რექტორის ბრძანებით. საბჭოს უფლებამოსილება განისაზღვრება 4 წლით.

GEU-ს აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა:

1. არჩილ ჭელიძე – საბჭოს თავმჯდომარე (რექტორი, ასოცირებული პროფესორი);

2. ხათუნა გაბიცინაშვილი – საბჭოს წევრი (პრორექტორი, ასოცირებული პროფესორი);

3. გიორგი აბელიშვილი – საბჭოს წევრი (ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი);

4. სალომე ჭელიძე – საბჭოს წევრი (ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი);

5. ლიანა ქართველიშვილი – საბჭოს წევრი (პროფესორი);

6. ირინე ფარსეღაშვილი – საბჭოს წევრი (ასისტენტ-პროფესორი).

კადემიური საბჭოს საქმიანობის წესი განისაზღვრება უმაღლესი სასწავლებლის საგანმანათლებლო საქმიანობის მარეგულირებელი დებულებით.