ავტორიზაცია/აკრედიტაცია

ავტორიზაციის შესახებ

ვტორიზაცია არის გარე შეფასების მექანიზმი, რომელიც ადგენს დაწესებულების თვითშეფასების შედეგების შესაბამისობას სახელმწიფოს მიერ დადგენილ სტანდარტებთან. ავტორიზაცია სავალდებულოა ყველა სახის საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის შესაბამისი საქმიანობის განხორციელებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემისათვის.

პს-ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი ავტორიზებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 1 აგვისტოს №6 გადაწყვეტილებით.

იხილეთ  გადაწყვეტილება ავტორიზაციის მინიჭების შესახებ

აკრედიტაციის შესახებ

კრედიტაციის მიზანია აკრედიტაციის სტანდარტებთან საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობის განსაზღვრის გზით, განათლების ხარისხის ასამაღლებლად საგანმანათლებლო დაწესებულების სისტემატური თვითშეფასების დამკვიდრება და ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განვითარების ხელშეწყობა.

აგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაცია გაიცემა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით.

აქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 08 აპრილის №81 გადაწყვეტილებით შპს-ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამას 5 წლის ვადით მიენიჭა აკრედიტაცია.

აქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 08 აპრილის №80 გადაწყვეტილებით შპს-ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამას 5 წლის ვადით მიენიჭა აკრედიტაცია.

აქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2016 წლის 19 ივლისის  №62 გადაწყვეტილებით შპს-ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამას 7 წლის ვადით მიენიჭა აკრედიტაცია.

აქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2016 წლის 19 ივლისის  №61 გადაწყვეტილებით შპს-ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის ბიზნესის ადმინისტრირების (ინგლისურენოვანი) საბაკალავრო პროგრამას 7 წლის ვადით მიენიჭა აკრედიტაცია.