ადმინისტრაცია

Audit-1-e1463549853384

დმინისტრაცია არის შპს-ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის სტრუქტურული ერთეული.

დმინისტრაციის ფუნქციაა უმაღლესი სასწავლებლის მართვასა და საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელებაში ხელშეწყობა.

დმინისტრაციის საქმიანობა მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: საქმისწარმოება, საკადრო, საარქივო და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო მომსახურება, ასევე, ფინანსურ-სამეურნეო საქმიანობა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

დმინისტრაციას მართავს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, რომელიც პასუხისმგებელია უმაღლესი სასწავლებლის საქმისწარმოების, ფინანსური და ეკონომიკური საქმიანობის კანონიერებასა და ეფექტურობაზე, ასევე, მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის შეძენის, ქონების დაცვის და უსაფრთხო გარემოს შექმნის საკითხებზე.

ადმინისტრაციის პერსონალია:

საქმისწარმოების მენეჯერი,

ფინანსური მენეჯერი,

IT მენეჯერი,

PR მენეჯერი,

არქივარიუსი.

ადმინისტრაციის დაქვემდებარებაში არიან: სამედიცინო მუშაკი/ექთანი, დაცვის მუშაკი  და დამლაგებელი.

დმინისტრაციის საქმიანობა განისაზღვრება ადმინისტრაციის დებულებით